Tuesday's fronts ...

TonwawandaNews100708 NiagaraGazette100708 LockportUSJ100708
NFReporter100708 USAToday100708 RochesterDC100708